KEP (KAYITLI E-POSTA) NEDİR

Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.

NASIL ALINIR

KEP sisteminde “gönderici” gerçek veya tüzel kişilerin, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olması ve KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imza ile onaylaması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı açılması için gerekli başvuru evrakları;

BİREYSEL BAŞVURU

  • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi
  • Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi ve Bireysel Başvuru Formunun imzalı hali

KURUMSAL BAŞVURU

  • Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası
  • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
  • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi ve Kurumsal Başvuru Formu
  • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
  • Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır.)
  • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
  • İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı (vekaletname örneği)